Μελέτη εγκατάστασης καυστήρα πετρελαίου

Για να θεωρηθεί μια εγκατάσταση θέρμανσης πετρελαίου επιτυχημένη, θα πρέπει να:

 • Θερμαίνει σωστά.
 • Λειτουργεί οικονομικά.
 • Παρουσιάζει πολύ καλή ασφάλεια λειτουργίας.

Γενικότερα, κάθε εγκατάσταση θέρμανσης πετρελαίου χρειάζεται σωστή μελέτη. Μια επιτυχημένη μελέτη περιλαμβάνει τα εξής:

 • Διατύπωση τεχνικών παραδοχών.
 • Υπολογισμό θερμικών απαιτήσεων.
 • Σχεδίαση δικτύων διανομής.
 • Καθορισμό των τεχνικών χαρακτηριστικών και μεγεθών των στοιχείων του κύριου και βοηθητικού εξοπλισμού.
 • Διατύπωση κατασκευαστικών οδηγιών για όσα θα κατασκευαστούν (διαμόρφωση λεβητοστασίου, καπνοδόχου, θέση λέβητα, θέση δεξαμενής καυσίμων κ.λπ.).
 • Διατύπωση οδηγιών για τη λειτουργική σύνδεση των στοιχείων της εγκατάστασης, τη ρύθμιση, τις δοκιμές και την τελική παραλαβή.

Επιλογή εξοπλισμού

Βασικά κριτήρια επιλογής εξοπλισμού σε κάθε εγκατάσταση θα πρέπει να είναι το άνετο και υγιεινό περιβάλλον, καθώς και η οικονομία που προσφέρει η λειτουργία κάθε εξοπλισμού, χωρίς παράλληλα να δημιουργεί προβλήματα.

 • Αρχικά η επιλογή του λέβητα και του καυστήρα πρέπει να γίνεται με βάση της μηχανολογικής μελέτης απωλειών του κτιρίου.
 • Πρέπει να εγκατασταθούν ορθά, με ασφαλιστικές βαλβίδες, να εγκαταστήσουμε πυρασφάλεια επαρκής για το συγκεκριμένο χώρο.
 • Η πλήρωση με νερό της εγκατάστασης πρέπει να γίνεται αυτόματα από αυτόματο πλήρωσης όπου πριν από αυτόν πρέπει να υπάρχει ένα φίλτρο για να συγκρατεί την άμμο.
 • Πριν από τον καυστήρα πετρελαίου πρέπει να τοποθετούμε φίλτρο πετρελαίου, ώστε τα τυχών κατάλοιπα του πετρελαίου να μη βουλώσουν τον καυστήρα ή το μπεκ αυτού.
 • Πρέπει το δοχείο διαστολής να είναι ανάλογο της μηχανολογικής μελέτης.
 • Η σωστή επιλογή του λέβητα, του καυστήρα, των θερμαντικών σωμάτων και των οργάνων ρύθμισης και ασφάλειας αποτελεί προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία της εγκατάστασης.
 • Κατά την επιλογή των υλικών πρέπει να προτιμώνται αξιόπιστοι προμηθευτές και κάθε προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από εγγυήσεις και πιστοποιητικά ποιότητας.
 • Η ανάθεση της κατασκευής από την εταιρεία μας πάντα γίνεται με γραπτή συμφωνία που βασίζεται στη μελέτη που έχει γίνει.

Δωρεάν μελέτη εγκατάστασης

Πατήστε εδώ για να σας αποστείλουμε τη μελέτη μας για τον χώρο σας

_